ЗА НОВИ ЧЛЕНОВЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ

СТАНИ ЧЛЕН НА ЕЛТЕХРЕСУРС АД 

Наши членове са вносителите, производителите и  лицата, които въвеждат електрическо и електронно оборудване от друга държава - членка на Европейската общност (ЕО). Чрез добре организирана и ефективно работеща колективна система Елтехресурс АД дава възможност на своите членове да изпълнят задълженията си съгласно екологичното законодателство и предлага икономически приемливо, ефективно и дългосрочно решение за изпълнение на целите, заложени в нормативната уредба.

Членовете на Организацията НЕ ЗАПЛАЩАТ ПРОДУКТОВА ТАКСА към ПУДООС (МОСВ)

Елтехресурс АД изпълнява задълженията си по договора със съответния вносител, производител и лице, което въвежда електрическо и електронно оборудване от друга държава - членка на Европейската общност (ЕО)  срещу заплащане на вноска за всяко внесено електрическо и електронно оборудване в страната.

При сключването на договор с Елтехресурс АД и попълването на справка-декларация от страна на вносителите, производителите и  лицата, които въвеждат електрическо и електронно оборудване от друга държава - членка на Европейската общност (ЕО ) се издава удостоверение. Чрез него се доказва принадлежност към Организацията и Вие се освобождавате от задължението за заплащане на продуктова такса при вноса/въвеждането на ЕЕО на територията на страната. Удостоверението се представя при поискване от контролните органи.

ПРЕДИМСТВАТА ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕЛТЕХРЕСУРС АД

Членството в Елтехресурс АД дава възможност да получите квалифицирано облслужване от екип от отлично подготвени професионалисти, които ще превърнат Вашите задължения в своя отговорност и приоритет.

Елтехресурс АД предлага цялостно участие в процеса по оползотворяването на отадъците от ЕЕО, включващо - менажиране, логистика и професионално изпълнение на целите по договора.

Членството в Елтехресурс АД Ви позволява да съсредоточите усилията си върху Вашата основна дейност и да възложите на квалифицирани специалисти изпълнението на Вашите задължения и управлението на отпадъците от електрическо и електронно оборудване, образувани в резултат на Вашата дейност.

Ние разполагаме

  • с потенциала на амбициозен и ефективно работещ екип от отлично подготвени специалисти;
  • с необходимата материално-техническа база и развита мрежа от оператори и представителства в цялата страна;
  • с натрупания в досегашната работа положителен опит с партньори, настоящи членове на колективната система на Елтехресурс АД.

Ние организираме

  • Целенасочена рекламна стратегия за популяризиране на мерките по оползотворяване на отпадъците от ЕЕО;
  • Кампании за популяризирането на мерките сред населението за екологичния ефект и полезността от нашата дейност по разделното събиране и рециклиране на излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)(старата техника), чрез разпространение на информационни и образователни материали;
  • Квалификации и програми в сферата на оползотворяването на отпадъците.

Знаете ли, че...

"24 часа": По 80 коли на ден се рециклират в базата на Макметал холдинг 04.06.2013 прочети повече Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в Република България 10.05.2013 прочети повече

Новини

Елтехресурс АД изпълни задълженията си за 2013г. 12.06.2014 прочети повече Нова наредба за определяне на реда за заплащане на продуктовата такса 06.01.2014 прочети повече Успешна кампания за събиране на стара техника в Трявна 21.11.2013 прочети повече